خطا یک خطای بحرانی رخ داده است.
New request is not allowed to start because it should come with valid transaction descriptor.

جدیدترین اخبار و رویدادها
دسترسی سریع به سامانه های اتحادیه